Dymarki świętokrzyskie. Jubileusz 50-lecia Muzeum Historii AGH i Techniki : o Mieczysławie Radwanie.

Tytuł

Dymarki świętokrzyskie. Jubileusz 50-lecia Muzeum Historii AGH i Techniki : o Mieczysławie Radwanie.

Temat

Jubileusz 50-lecia Muzeum Historii AGH i Techniki : o Mieczysławie Radwanie.

Opis

"Również Muzeum Techniki na AGH zostało utworzone dzięki ogromnemu zaangażowaniu w  ochronę zabytków techniki jego założyciela prof.  Mieczysława Radwana i  z  pasją rozwijane przez jego następców.
W  bieżącym roku przypada jubileusz 50-lecia działalności Muzeum Historii AGH i  Techniki. Założone zostało uchwałą senatu z  dn. 14.04.1960 jako zakład przy Katedrze Historii Techniki i  Nauk Technicznych (obecnie Ośrodek Historii Techniki z  Muzeum) Wydziału Maszyn Górniczych i  Hutniczych AGH.
Światowej rangi wydarzenie naukowe, jakim stało się odkrycie przez prof.  Radwana w  latach 60-tych tzw. „dymarek świętokrzyskich” – rozległego (800 km2) rzymskiego centrum hutniczego z  I  i  II w. n.e. – przyczyniło się wówczas do rozpoczęcia szerokich interdyscyplinarnych badań nad starożytną metalurgią (wraz z  prof.  K.  Bieleninem dyrektorem Muzeum Archeologicznego) prowadzonych pod kierunkiem prof.  Radwana w  laboratoriach AGH. Muzeum rozpoczynające dopiero swą działalność wzbogaciło się wówczas o  kloce żużla i  inne metalurgiczne znaleziska z  Gór Świętokrzyskich. Uroczystość 40-lecia uczelni (której organizatorem był prof.  Radwan) została uświetniona wystawą na temat dynamicznego wówczas rozwoju przemysłu polskiego. Modele urządzeń górniczych i  hutniczych z  tej wystawy zdobią do dziś salę modelarium naszego Muzeum."

Źródło

Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 luty 2017

Data

2017