Dymarki Świętokrzyskie. Zespół Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej BADANIA OSADY WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ W ŚWIĘTOMARZY, POW. IŁŻA J. Kuczyński, Z. Pyzik. 1960. Sprawozdanie publikowane

Tytuł

Dymarki Świętokrzyskie. Zespół Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej BADANIA OSADY WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ W ŚWIĘTOMARZY, POW. IŁŻA J. Kuczyński, Z. Pyzik. 1960. Sprawozdanie publikowane

Opis

W okresie od 14 października do 15 listopada 1960 roku ekspedycja ar­cheologiczna w składzie: doc. mgr inż. Mieczysław Radwan, mgr Kazimierz Bielenin z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, mgr Janusz Kuczyński i mgr Zygmunt Pyzik z Muzeum Świętokrzyskiego oraz kreślarz Jan Leśniak, przeprowadziła wstępne badania archeologiczne, powierzchniowe i wykopali­skowe na terenie Świętomarzy, GRN Tarczek, pow. Iłża. Zostały one zainicjo­wane przez doc. M. Radwana, kierownika Zespołu Historii Hutnictwa Zakładu Historii Nauki PAN i Katedry Historii Techniki AGH w Krakowie, w związku z prowadzonymi od roku 1955 na szeroką skalę kompleksowymi badaniami nad hutnictwem starożytnym z okresu wpływów rzymskich i wczesnośrednio­wiecznym na obszarze tak zwanego Zagłębia Staropolskiego.Podjęcie badań w Świętomarzy wiązało się z ogólnym programem ba­dawczym na r. 1960, którego jednym z podstawowych celów było odkrycie i wyjaśnienie ewentualnych powiązań starożytnego hutnictwa świętokrzys­kiego z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Z powyższych względów jako miejsce badań wybrano Świętomarz, wieś o tradycjach sięgających w głąb wczesnego średniowiecza 5.Miejscowość ta położona jest na przedpolu północno-wschodniej .

Zainteresowanie się pod względem archeologicznym Świętomarzą wynikło z dwóch względów: miejscowość ta wcześnie wymieniana jest w źródłach hi­storycznych pisanych1 oraz leży na obszarze masowego występowania żużla starożytnego 2. Świętomarz od lat przyciągała uwagę historyków mediewistów, którzy z powodu braku większego zasobu przekazów pisanych ograniczyli się jedynie do przypuszczeń i ogólnikowych stwierdzeń na tem at genezy osady i charakteru jej pierwotnego osadnictwa.

Twórca

J. Kuczyński, Z. Pyzik

Źródło

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 4, 109-145 1967

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1960