Gorno-mietallurgiczeskoje proizwodstwo Francji wo
2 polowinie XVIII wieka. recenzja M. Radwan 1960

Tytuł

Gorno-mietallurgiczeskoje proizwodstwo Francji wo
2 polowinie XVIII wieka. recenzja M. Radwan 1960

Temat

W. S. W ir g i n s k i j , Gorno-mietallurgiczeskoje proizwodstwo Francji wo 2 polowinie XVIII wieka. Nadbitka z wydawnictwa „Trudy Instituta Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki“, tom 20, Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR, Moskwa 1959, s. 153—383.
Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 5/3-4, 465-469 1960

Data

1960