Jan Radwan ( Aleksander Jan Radwan )

Tytuł

Jan Radwan ( Aleksander Jan Radwan )

Temat

Nota biograficzna Jana Radwana h. własnego , prapradziadka Mieczysława Radwana

Opis

Jan ( Aleksander Jan, Jan Aleksander) Radwan h. własnego, syn Aleksandra i Barbary Reklewskiej, urodził się w parafii Stopnica (Żerniki Górne k. Buska) 28 marca 1719 roku. Notowane jego rodzone rodzeństwo to brat bliźniak Józef ( Józef Wojciech ) "dzieci Aleksandra" zmarłego w Jaworze parafia Świętomarz w 1763. Wg. Akt Radwanów z AGAD, obaj ochrzczeni zostali w kościele Stopnickim, gdzie również zawarli małżeństwo ich rodzice. Ojcem Jana i Józefa Radwanów był Aleksander Radwan h. własnego, syn Jana Radwana z Żernik i Zofii z Ślizewiczów h. Ślizień Jaworskiej a matką, Barbara de Rekle z Jugoszowa, córka urodzonych Wacława i Ewy Reklewskich, z pierwszego małżeństwa (wdowa) po urodzonym Adamie Tułkowskim i z drugiego (wdowa) po urodzonym Władysławie Bienieckim.

Jan Radwan poślubił w 1748 roku w Chęcinach Mariannę Brzeską Żegota h. Starża z Bolmina ur. ok 1730, a Józef ok. 1755 poślubił Mariannę z Wolskich .
Marianna Brzeska Żegota h. Starża, urodzona ok. 1732, najprawdopodobniej była córką Józefa z Bolmina i Anastazji Psarskiej h. Jastrzębiec z Pawłowic. Jan Radwan i i Marianna Brzeska jakiś czas po ślubie mieszkali w Bolminie? gdyż w 1749 roku w Chęcinach został ochrzczony ich syn zarejestrowany jako Felip Brzeski Radwan, który prawdopodobnie zmarł w niemowlęctwie.
W tym czasie w Chęcinach i w okolicy rozwijało się górnictwo i hutnictwo w oparciu o złoża galeny z cynkiem i srebrem a w pobliskiej Miedziance wydobywano rudy miedzi, przetwarzane w hucie w Podpolichnie ( 4 km od Bolmina i Żernik). W okolicach sąsiednich Brzegów notowano kuźnice szklane. Skład ołowiu, miedzi i żelaza notowany był w Bolminie -Skibach, skąd pochodziła żona Jana Radwana.

Z zapisów urodzeń dzieci Jana i Marianny Brzeskiej można odtworzyć ich losy, z których wynika, że po Bolminie-Chęcinach zamieszkali w parafii Imielno w Lścinie, gdzie urodziła się ich córka Antonina Justyna w 1750 roku. W Lścinie (powiat Jędrzejów gm. Raków w parafii Imielno) notowany był folwark szlachecki 702 morgów a w Imielnie gorzelnia. Z parafią Imielno związana była rodzina Teresy Łuczyckiej, matki Katarzyny Lasockiej, macochy Jana Radwana, gdzie odbył się ślub jej rodziców, Piotra Lasockiego i Teresy Łuczyckiej, w 1681 roku.

Następnie bracia Radwanowie, Jan i Józef z synem Sebastianem zamieszkali w parafii Świętomarz ( po 1755 roku), gdzie pobliskie Wieloborowice w XV w były własnością Janusza i Mścisława Radwanów. Ich ojciec Aleksander Radwan po sprzedaży folwarków majątku Kutnia i Jadamwola w krakowskim, kupił sąsiadujące folwarki Jawor i Modrzew a notowany był również w Warzeńczycach i Bostowie. W Wawrzeńczycach mieszkali Józef z żoną Marianną z Wolskich i córką Antoniną Heleną, urodzoną w 1763. W Jaworze zaś, u Aleksandra Radwana ojca Jana, Jan z Marianną z Brzeskich, gdzie w 1762 urodziła się ich córka Antonina Wiktoria .

W Jaworze, gdzie zmarł ojciec Jana Radwana, Aleksander, był folwark szlachecki i według spisu miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z roku 1827 było tu 11 domów 95 mieszkańców. Folwark Jawor odległy od stacji pocztowej Brody o 10 wiorst. Rozległość gruntów folwarcznych wynosiła mórg 308, w tym: grunta orne i ogrody 253 mórg, łąk mórg 23, pastwisk mórg 18, wody (staw) mórg 1, place mórg 1. Budynków drewnianych w folwarku było 12. Folwark ma pokłady wapna. folwark ten w 1872 r. oddzielony od dóbr Wawrzeńczyce. Wieś folwarczna Jawor posiadała osad 19, z gruntem mórg 74.

Następnym ważnym miejscem życia Jana Radwana, po śmierci ojca Aleksandra, był Cissów w parafii Daleszyckiej. Urodził się tam, w 1769 roku, jego syn Antoni Sebastian Radwan, późniejszy pisarz prowentowy powiatu koneckiego i dworu radoszyckiego, największych ówczesnych ośrodków przemysłu zbrojeniowego i hutniczego (kuźniczego). W Daleszycach w tym czasie urząd ziemski podczaszego sprawował nob. Franciszek Brzeski ( metryka chrztu Wojciecha Józefa Brzeskiego 1781 kwiecień). Prawdopodobnie brat?, brat przyrodni? Marianny z Brzeskich Radwanowej.

W opisie parafii daleszyckiej z 1783, wymieniono kuźnicę Borkowską położoną w kluczu Cisowskim, jako osadę kuźniczą, w której znajdował się browar, folwark, kuźnica oraz "dwór czyli mieszkanie pisarza kuźniczego, zamieszkały przez 6 osób pochodzenia szlacheckiego i 3 służby, młyn obok kuźnicy czyli rudnicy, karczma (zamieszkała przez Żydów i 4 katolików); i 5 innych domów......w sumie 45 ludzi”. Mikołaj Borek h. Wąż, jeden z właścicieli Borkowa, żonaty był z Zofią z Bolmina Brzeską. Borkowie w parafii Daleszyce notowani są do XX w.
Sąsiadem Jana i Marianny Radwanów z Cissowa był Leon Kochanowski stolnik sandomierski, absolwent colegium nobilium pijarów, Konfederat barski, który wziął czynny udział w insurekcji Kościuszkowskiej (przebywał w głównej kwaterze Kościuszki aż do bitwy pod Maciejowicami). Leon Kochanowski był właścicielem sąsiadującego z Cissowem Borkowa w latach 1773-1787, czyli do 18 - go roku życia Antoniego Sebastian Radwana, syna Jana i Marianny Radwanów. Za jego przykładem Antoni mógł być słuchaczem colegium nobilium, o czym świadczy jego późniejsza pozycja urzędowa, oraz wziąć udział w insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku (echa tego przekazywane były w opowieściach rodzinnych).

Wg. Juliana Radwana, syna Mieczysława Wiktora, Jan Radwan ożeniony z Marianną z Brzeskich miał jeszcze jednego syna - Henryka


akt. 08. 2019

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Geneteka i historia parafii : Chęciny,Imielno, Świętomarz, Daleszyce, Teki Dworzaczka, Archiwum Główne Akt Dawnych 1/399/0/-/229 Radwanowie herbu Radwan i Stanisław Bar. 1713, 1754, 1808, 1842,
Maciej Terek "Allegata"
Dariusz Kalina : Złoty wiek miasta Daleszyce http://dariuszkalina.pl/2013/09/stulecie-xvii-zloty-wiek-miasta-daleszyce-i-wsi-okolicznych/
Leon Kochanowski h. Korwin https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-kochanowski-ur-ok-1738-zm-ok-1810-chorazy-sandomierski
D. Kupisz, Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do poł. XIX w.
Szlachta guberni augustowskiej, lubelskieji radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 / opracowała Elżbieta Sęczys ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.- Warszawa : Naczelna Dyrekcja ArchiwówPaństwowych, 2018
https://pawlow.info/wlasnosc-rycerska-i-szlachecka-w-xiv-xvii-wieku-na-terenie-obecnej-gminy-pawlow/

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1719

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

polski